公司新闻

成都工商局宣布皮鞋抽检成果 多家鞋企分歧格

【中国鞋网-海内市场】日前,成都市工商行政治理局宣布了2011年1季度对于成都市金牛区、锦江区 、武侯区、成华区的阛阓、超市 、专业市场等畅通范畴发卖的皮鞋抽检成果。群光年夜陆实业(成都)有限公司两款分歧格皮鞋上榜。 本次监测重要对于皮鞋的感官质量、帮底剥离强度、外底与外中底粘合强度 、成鞋耐折机能、外底耐磨机能、勾心抗弯刚度 、勾心硬度、鞋跟联合力、成型底鞋跟硬度等指标举行了查验 。 成果显示 ,这次监测的皮鞋分歧格项目重要是:外底耐磨机能,鞋帮拉出强度,成型底鞋跟硬度 ,勾心硬度不切合国度尺度要求。 工商部分已经责令该企业将分歧格商品下柜,并要求企业当即举行整改,经整改复查及格后方可上市发卖。

欧宝全站app-欧宝app下载-官方网站
【读音】:

【zhōng guó xié wǎng -hǎi nèi shì chǎng 】rì qián ,chéng dōu shì gōng shāng háng zhèng zhì lǐ jú xuān bù le 2011nián 1jì dù duì yú chéng dōu shì jīn niú qū 、jǐn jiāng qū 、wǔ hóu qū 、chéng huá qū de huán huì 、chāo shì 、zhuān yè shì chǎng děng chàng tōng fàn chóu fā mài de pí xié chōu jiǎn chéng guǒ 。qún guāng nián yè lù shí yè (chéng dōu )yǒu xiàn gōng sī liǎng kuǎn fèn qí gé pí xié shàng bǎng 。 běn cì jiān cè zhòng yào duì yú pí xié de gǎn guān zhì liàng 、bāng dǐ bāo lí qiáng dù 、wài dǐ yǔ wài zhōng dǐ zhān hé qiáng dù 、chéng xié nài shé jī néng 、wài dǐ nài mó jī néng 、gōu xīn kàng wān gāng dù 、gōu xīn yìng dù 、xié gēn lián hé lì 、chéng xíng dǐ xié gēn yìng dù děng zhǐ biāo jǔ háng le chá yàn 。 chéng guǒ xiǎn shì ,zhè cì jiān cè de pí xié fèn qí gé xiàng mù zhòng yào shì :wài dǐ nài mó jī néng ,xié bāng lā chū qiáng dù ,chéng xíng dǐ xié gēn yìng dù ,gōu xīn yìng dù bú qiē hé guó dù chǐ dù yào qiú 。 gōng shāng bù fèn yǐ jīng zé lìng gāi qǐ yè jiāng fèn qí gé shāng pǐn xià guì ,bìng yào qiú qǐ yè dāng jí jǔ háng zhěng gǎi ,jīng zhěng gǎi fù chá jí gé hòu fāng kě shàng shì fā mài 。

发表评论

search